لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 11/ 11/ 1396

11 بهمن 1396 - ساعت 16:10

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها