لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 23/ 08/ 1396

23 آبان 1396 - ساعت 17:08

نمادهای متوقف (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف بازار نرمال، علت توقف و تاریخ توقف می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها