لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 15 / 07 / 1396

15 مهر 1396 - ساعت 15:05

نمادهای متوقف (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف بازار نرمال، علت توقف و تاریخ توقف می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها