28 فروردین ماه انجام می شود: حذف سخت آژند از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

26 فروردین 1398 - ساعت 15:49

شرکت سخت آژند (ثاژن) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران و بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت سخت آژند (ثاژن) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1398 / 01 / 28  حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

  • پربازدید ها