بازارها
 • همه

 • مجاز
 • مجاز-متوقف
 • مجاز-مسدود
 • مجاز-محفوظ
 • ممنوع
 • همه

 • مجاز
 • مجاز-متوقف
 • مجاز-مسدود
 • مجاز-محفوظ
 • ممنوع

 • سررسید شده
 • سررسید نشده
 • همه

 • مجاز
 • مجاز-متوقف
 • مجاز-مسدود
 • مجاز-محفوظ
 • ممنوع
 • همه

 • مجاز
 • مجاز-متوقف
 • مجاز-مسدود
 • مجاز-محفوظ
 • ممنوع

 • سررسید شده
 • سررسید نشده

 • اختیار خرید
 • اختیار فروش
 • صنعت
 • زیر صنعت
 • نماد

{{firstLevel.i}}

{{secLevel.t}}

 • نام:
 • {{letter}}
نماد نام - {{letter.l}}
{{company.sy}} {{company.n}}
نماد نام فارسی - {{letter.l}} اندازه قرارداد (سهم) وجه تضمین لازم حداقل وجه تضمین دوره معاملاتی تاریخ اعمال
تاریخ آغاز تاریخ پایان
{{company.sy}} {{company.n.split('-')[0]}} {{company.aq}} {{company.vtzl}} {{company.hvt}} {{company.sd}} {{company.ed}} {{company.emald}}
نماد نام اوراق - {{letter.l}} قیمت اعمال (ریال) سقف خرید هر کد حقیقی (ورقه) سقف خرید هر کد حقوقی (ورقه) تاریخ شروع دوره معاملاتی تاریخ پایان دوره معاملاتی تاریخ اعمال
{{company.sy}} {{company.n.split('-')[0]}} {{company.qemal}} {{company.saqfxaridhaqiqi}} {{company.saqfxaridhoquqi}} {{company.sd}} {{company.ed}} {{company.emald}}
نماد نام اوراق - {{letter.l}} قیمت اسمی هر ورقه (ریال) مدت اوراق نرخ اوراق (درصد) تاریخ پذیره نویسی تاریخ شروع معاملات ثانویه سر رسید
{{company.sy}} {{company.n.split('-')[0]}} {{company.qeimatesmi}} {{company.modat}} {{parseNerx(company.nerx)}} {{company.tarixpazire}} {{company.tarixshorusanavieh}} {{company.sarresid}}
نماد نام صندوق - {{letter.l}} تاریخ شروع پذیره نویسی تاریخ پایان پذیره نویسی تاریخ شروع معاملات ثانویه روش بازارگردانی
{{company.sy}} {{company.n.split('-')[0]}} {{company.tarixshorupazire}} {{company.tarixpayanpazire}} {{company.tarixshorusanavieh}} {{company.raveshbazargardan}}
نماد نام - {{letter.l}} سهم پایه قیمت اعمال (ریال) اندازه قرارداد (سهم) دوره معاملاتی تاریخ اعمال سبک اعمال اختیار خرید یا فروش
تاریخ آغاز تاریخ پایان
{{company.sy}} {{company.n.split('-')[0]}} {{company.sp}} {{company.qe}} {{company.aq}} {{company.sd}} {{company.ed}} {{company.te}} {{company.se}} {{parseBuySell(company.isb)}}