ايران‌ ترانسفوبترانس1 | {{symbolStaticInfo.state}} {{additionalState}} 

 • آخرین معامله :
 • {{headerDynamicInfo.lastTrade}}

{{headerDynamicInfo.updateTime}} {{headerDynamicInfo.lastPercent}}

{{cashData.bm.d}}{{cashData.rgh}}{{cashData.bm.u}}
قیمت پایانی :{{cashData.ghp.p}}   {{cashData.ghp.v}}دفعات معامله :{{cashData.dm}}
بازه تغییر :
{{cashData.bt.u}}
{{cashData.bt.d}}
حجم معاملات :{{cashData.hmo}}
آغازین :{{cashData.agh}}ارزش معاملات :{{cashData.arm}}
روز قبل :{{cashData.rgh}}تاثیر در شاخص :{{cashData.tds}}بازه مجاز :{{cashData.bm.u}} - {{cashData.bm.d}}
: EPS
مقدارسال مالیانتشار
{{cashData.eps[0]}}{{cashData.ttm}}{{cashData.eps[1]}}{{cashData.eps[2]}}
حجم مبنا :{{cashData.hma}}
: P/E{{cashData.pe}}{{cashData.ttmpe}}تعداد سهام :{{cashData.ts}}
NAV ابطال:{{cashData.nav}}بازه مجاز :{{cashData.bm.u}} - {{cashData.bm.d}}ارزش بازار :{{cashData.arb}}
52 هفته :
{{cashData.f2.u}}
{{cashData.f2.d}}
قیمت
پذیره نویسی:
{{debtStaticData.gh_p}}مشخصات اوراق
محدودیت‌های معاملاتی
حداقل حجم
هر سفارش(ورقه) :
{{debtStaticData.h_h_s}}حداکثر خرید
هر شخص حقوقی(ورقه) :
{{debtStaticData.h_kh_ho}}
حداکثر حجم
هر سفارش(ورقه) :
{{debtStaticData.hk_h_s}}حداکثر خرید
هر شخص حقیقی(ورقه) :
{{debtStaticData.h_kh_ha}}
مضارب
هر سفارش:
{{debtStaticData.m_s}}
جدول مواعد
پرداخت سود:
دریافتجدول سود
روزشمار:
دریافت
روش بازگردانی
سقف تعهدات معاملات روزانه (ورقه) :{{debtStaticData.s_t_m_k}}تعهد خرید کف قیمتی (ریال) :{{debtStaticData.t_kh_k}}
سقف خرید از هر کد معاملاتی (ورقه) :{{debtStaticData.s_t_kh_k}}
دامنه نوسان روزانه (درصد):{{debtStaticData.d_n_r_h}}سقف تعهد معاملات روزانه(ورقه):{{debtStaticData.s_t_m_h}}
دامنه مظنه (درصد):{{debtStaticData.d_m_h}}سفارش انباشته (ورقه):{{debtStaticData.s_a_h}}
نوعحجمدرصدتعداد
خریدحقیقیحقوقیمجموع{{kh.vol}}{{kh.per}}{{kh.am}}
فروشحقیقیحقوقیمجموع{{f.vol}}{{f.per}}{{f.am}}
قیمت تسویه روزانه :{{futureData.gtr_p}}  {{futureData.gtr_a}}دفعات معامله :{{futureData.dm}}
بازه تغییر :
{{futureData.bt_u}}
{{futureData.bt_d}}
حجم معاملات :{{futureData.hm}}
آغازین :{{futureData.ag}}ارزش معاملات :{{futureData.am}}
روز قبل :{{futureData.rg}}اندازه قرارداد :{{futureData.ang}}
بازه مجاز :{{futureData.bm_u}} - {{futureData.bm_d}}
روزهای باقی مانده تا سررسید :{{futureStaticData.rb}}روزتعداد موقعیت های باز :{{futureData.tm}}
قیمت پایانی :{{optionData.gtr_p}}  {{optionData.gtr_a}}دفعات معامله :{{optionData.dm}}
بازه تغییر :
{{optionData.bt_u}}
{{optionData.bt_d}}
حجم معاملات :{{optionData.hm}}
آغازین :{{optionData.ag}}ارزش معاملات :{{optionData.am}}
روز قبل :{{optionData.rg}}قیمت اعمال:{{optionStaticData.qeyemal}}
روزهای باقی مانده
تا سررسید:
{{optionStaticData.rb}}روزمشخصات اوراق
محدودیت‌های معاملاتی
حداقل حجم هر سفارش (ورقه):{{optionStaticData.hhhs}}حداقل تغییر قیمت هر سفارش (ریال):{{optionStaticData.htghey}}
حداکثر حجم هر سفارش (ورقه):{{optionStaticData.hxhhs}}سقف خرید هر شخص حقیقی (ورقه):{{optionStaticData.skh}}
مضارب هر سفارش (واحد):{{optionStaticData.mazhs}}سقف خرید هر شخص حقوقی (ورقه):{{optionStaticData.skhHogh}}

نسبت خریدار به فروشنده

 • {{cashData.kh_p}}%
 •  
 • خریدار
 •  - 
 • {{cashData.f_p}}%
 •  
 • فروشنده
مشخصات قرارداد
تاریخ شروع قرارداد : {{futureStaticData.t_sg}}سقف سفارش :{{futureStaticData.s_s}}سقف موقعیت های تعهدی بازار :{{futureStaticData.s_mt}}
تاریخ پایان قرارداد : {{futureStaticData.t_pg}}حداقل وجه تضمین :{{futureStaticData.hv_t}}سقف موقعیت های باز مشتری :{{futureStaticData.s_mbm}}
تاریخ اعمال : {{futureStaticData.t_e}}وجه تضمین اولیه :{{futureStaticData.v_t}}سقف موقعیت های باز کارگزار :{{futureStaticData.s_mbk}}
مشخصات قرارداد
اندازه قرارداد:{{toStaticData.a_gh}}وجه تضمین اولیه:{{toStaticData.v_t_a}}
وجه تضمین لازم:{{toStaticData.v_t_l}}حداقل وجه تضمین: {{toStaticData.h_v_t}}
حداقل تغییر قیمت هر سفارش:{{toStaticData.h_t_gh}}ماه های قرارداد:{{toStaticData.m_gh}}
تاریخ شروع قرارداد: {{toStaticData.t_sh_gh}}تاریخ پایان قرارداد:{{toStaticData.t_p_gh}}
سقف سفارش:{{toStaticData.s_s}}واحد پولی قیمت: {{toStaticData.v_p_gh}}
حداکثر تعداد موقعیتهای باز
مجاز توسط مشتری حقیقی:
{{toStaticData.h_t_m_b_m_m_ha}}حداکثر تعداد موقعیتهای باز
مجاز توسط مشتری حقوقی:
{{toStaticData.h_t_m_b_m_m_ho}}
حداکثر تعداد موقعیتهای باز
مجاز در بازار:
 {{toStaticData.h_t_m_b_m_b}}حداکثر تعداد موقعیتهای همجهت
مجاز توسط کارگزار :
{{toStaticData.h_t_m_h_m_k}}
حداکثر تعداد موقعیتهای همجهت
مجاز توسط مشتری حقیقی:
{{toStaticData.h_t_m_h_m_ha}}حداکثر تعداد موقعیتهای همجهت
مجاز توسط مشتری حقوقی:
 {{toStaticData.h_t_m_h_m_ho}}
خسارت‌ها:{{toStaticData.kh}}سقف وثیقۀ قابل‌ دریافت از مشتری:{{toStaticData.s_v_gh}}
نحوۀ درج قرارداد اختیار معامله: {{toStaticData.n_d_gh}}ساعات و روزهای معاملاتی:{{toStaticData.s_r_m}}
نوع تسویه پس از اعمال:{{toStaticData.n_t}}روش تخصیص: {{toStaticData.r_t}}
سبک اعمال:{{toStaticData.s_e}}نحوه اعمال: {{toStaticData.n_e}}
سهم پایه:{{toStaticData.s_p}}کارمزدها:دریافت
مشخصات اوراق
تاریخ شروع : {{optionStaticData.t_s}}کل حجم عرضه (ورقه):{{optionStaticData.kha}}
تاریخ پایان : {{optionStaticData.t_p}}کارگزار عرضه کننده : {{optionStaticData.kak}}
تاریخ اعمال : {{optionStaticData.t_e}}حداقل حجم عرضه روزانه (ورقه):{{optionStaticData.hha}}
عرضه کننده : {{optionStaticData.ash}}
شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال: {{optionStaticData.shtt}}
مشخصات اوراق
شماره اطلاعیه در سایت بورس :{{debtStaticData.she}}نرخ اوراق :{{debtStaticData.no}}تاریخ انتشار : {{debtStaticData.t_e}}
مواعد پرداخت سود (ماه) :{{debtStaticData.mps}}تعداد اوراق منتشره :{{debtStaticData.tom}}تاریخ سررسید : {{debtStaticData.t_s}}
قیمت اسمی (میلیون ریال) :{{debtStaticData.ghe}}مدت اوراق (سال) :{{debtStaticData.mo}}ناشر : {{debtStaticData.n}}
تاریخ اطلاعیه در سایت بورس: {{debtStaticData.t_ed}}بازارگردان : {{debtStaticData.bg}}
تقاضا
YTM (%)قیمتتعدادحجم
{{YTM.bid[$index]}}{{bidRow.val[0]}}{{bidRow.val[1]}}{{bidRow.val[2]}}
عرضه
YTM (%)قیمتتعدادحجم
{{YTM.ask[$index]}}{{askRow.val[0]}}{{askRow.val[1]}}{{askRow.val[2]}}
YTM
قیمت پذیره نویسی{{debtStaticData.gh_p}}قیمت پایانی{{cashData.ghp.v}}آخرین معامله{{headerDynamicInfo.lastTrade}}
{{debtYTM.pazir}}{{debtYTM.ghp}}{{debtYTM.akhm}}
اطلاعیه های بازاراطلاعیه های کدالبازه های اعمال
ازتاقیمت
{{row.az}}{{row.ta}}{{row.gh}}
 • نمودار تغییر قیمت
 • بازه :
 • 1 هفته
 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
 • همه
اوراقشرکت هایهمگروه
نامشرکتاوراق(نماد)تاریخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانی (ر)آخرین قیمت (ر)تغییر قیمت (ر)درصد تغییرارزش بازار (م ر)
{{company.n}}({{company.s}}){{number}}
{{nazerMsgItem[0]}}

{{nazerMsgItem[1]}}

{{nazerMsgItem[2]}}

تاریخ: {{shareHolderDate}}

نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهمتغییرنمودار
{{SHItem.n}}{{SHItem.ts}}{{SHItem.ds}}{{SHItem.t}}
{{codalItem.w}}
ادامه
ردیفوضعیتتاریخ اعمال وضعیتدلایل
{{$index + 1}}{{record.status}}{{record.tarix}}
 • {{reason}}

سهامداران - نمودار{{shInfo.current_name}}

X

موردی یافت نشد !