بيمه البرزالبرز2 | {{symbolStaticInfo.state}} {{additionalState}} 

 • آخرین معامله :
 • {{headerDynamicInfo.lastTrade}}

{{headerDynamicInfo.updateTime}} {{headerDynamicInfo.lastPercent}}

{{cashData.bm.d}}{{cashData.rgh}}{{cashData.bm.u}}
قیمت پایانی :{{cashData.ghp.p}}   {{cashData.ghp.v}}دفعات معامله :{{cashData.dm}}
بازه تغییر :
{{cashData.bt.u}}
{{cashData.bt.d}}
حجم معاملات :{{cashData.hmo}}
آغازین :{{cashData.agh}}ارزش معاملات :{{cashData.arm}}
روز قبل :{{cashData.rgh}}تاثیر در شاخص :{{cashData.tds}}بازه مجاز :{{cashData.bm.u}} - {{cashData.bm.d}}
: EPS
{{cashData.ttm}}EPS بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM) محاسبه شده است. برای اطلاعات بیشتر به کدال مراجعه کنید.
حجم مبنا :{{cashData.hma}}
: P/E{{cashData.ttmpe}}تعداد سهام :{{cashData.ts}}
NAV ابطال:{{cashData.nav}}بازه مجاز :{{cashData.bm.u}} - {{cashData.bm.d}}ارزش بازار :{{cashData.arb}}
52 هفته :
{{cashData.f2.u}}
{{cashData.f2.d}}
قیمت
پذیره نویسی:
{{debtStaticData.gh_p}}مشخصات اوراق
محدودیت‌های معاملاتی
حداقل حجم
هر سفارش(ورقه) :
{{debtStaticData.h_h_s}}حداکثر خرید
هر شخص حقوقی(ورقه) :
{{debtStaticData.h_kh_ho}}
حداکثر حجم
هر سفارش(ورقه) :
{{debtStaticData.hk_h_s}}حداکثر خرید
هر شخص حقیقی(ورقه) :
{{debtStaticData.h_kh_ha}}
مضارب
هر سفارش:
{{debtStaticData.m_s}}
جدول مواعد
پرداخت سود:
دریافتجدول سود
روزشمار:
دریافت
روش بازگردانی
سقف تعهدات معاملات روزانه (ورقه) :{{debtStaticData.s_t_m_k}}تعهد خرید کف قیمتی (ریال) :{{debtStaticData.t_kh_k}}
سقف خرید از هر کد معاملاتی (ورقه) :{{debtStaticData.s_t_kh_k}}
دامنه نوسان روزانه (درصد):{{debtStaticData.d_n_r_h}}سقف تعهد معاملات روزانه(ورقه):{{debtStaticData.s_t_m_h}}
دامنه مظنه (درصد):{{debtStaticData.d_m_h}}سفارش انباشته (ورقه):{{debtStaticData.s_a_h}}
نوعحجمدرصدتعداد
خریدحقیقیحقوقیمجموع{{kh.vol}}{{kh.per}}{{kh.am}}
فروشحقیقیحقوقیمجموع{{f.vol}}{{f.per}}{{f.am}}
قیمت تسویه روزانه :{{futureData.gtr_p}}  {{futureData.gtr_a}}دفعات معامله :{{futureData.dm}}
بازه تغییر :
{{futureData.bt_u}}
{{futureData.bt_d}}
حجم معاملات :{{futureData.hm}}
آغازین :{{futureData.ag}}ارزش معاملات :{{futureData.am}}
روز قبل :{{futureData.rg}}اندازه قرارداد :{{futureData.ang}}
بازه مجاز :{{futureData.bm_u}} - {{futureData.bm_d}}
روزهای باقی مانده تا سررسید :{{futureStaticData.rb}}روزتعداد موقعیت های باز :{{futureData.tm}}
اطلاعیه معاملاتی:دریافتاطلاعیه تعدیلات دارایی پایه:دریافت
سایر مشخصات قرارداد
محدودیت‌های معاملاتی
دامنه نوسان:{{futureStaticData.dn}}مضارب هر سفارش(واحد):{{futureStaticData.mazhs}}
حداقل حجم
هر سفارش(قرارداد):
{{futureStaticData.hq_h_s}}حداقل تغییر قیمت
هر سفارش(ریال):
{{futureStaticData.ht_q_h_s}}
حداکثر حجم
هر سفارش(قرارداد):
{{futureStaticData.hx_h_S}}
تضامین
ضریب وجه
تضمین اولیه:
{{futureStaticData.zvta}}ارزش معاملاتی قراردادنسبت حداقل
وجه تضمین :
{{futureStaticData.nvta}}وجه تضمین لازم
ضریب وجه
تضمین لازم:
{{futureStaticData.zvtl}} ارزش بازار قراردادسقف وثیقه
قابل دریافت از مشتری :
{{futureStaticData.s_v_gh}}
ضریب گرد
کردن:
{{futureStaticData.zgrd}} ریال
قیمت تسویه روزانه:{{tradeOptionData.gtr_p}}  {{tradeOptionData.gtr_a}}دفعات معامله:{{tradeOptionData.dm}}
بازه تغییر:
{{tradeOptionData.bt_u}}
{{tradeOptionData.bt_d}}
حجم معاملات:{{tradeOptionData.hm}}
آغازین:{{tradeOptionData.ag}}ارزش معاملات:{{tradeOptionData.am}}
روز قبل:{{tradeOptionData.rg}}اندازه قرارداد:{{tradeOptionData.ang}}
بازه مجاز:{{tradeOptionData.bm_u}} - {{tradeOptionData.bm_d}}
روزهای باقی مانده تا سررسید:{{tradeOptionStaticData.r_b}}روزتعداد موقعیت های باز:{{tradeOptionData.tm}}
قیمت اعمال:{{tradeOptionStaticData.qeyemal}}سایر مشخصات قرارداد
محدودیت‌های معاملاتی
دامنه نوسان:{{tradeOptionStaticData.dn}}مضارب
هر سفارش(واحد):
{{tradeOptionStaticData.mazhs}}
حداقل حجم
هر سفارش(قرارداد):
{{tradeOptionStaticData.minhhs}}حداقل تغییر
قیمت هر سفارش(ریال):
{{tradeOptionStaticData.mintqhs}}
حداکثر حجم
هر سفارش(قرارداد):
{{tradeOptionStaticData.maxhhs}}
تضامین
وجه تضمین
اولیه:
{{tradeOptionStaticData.v_t_a}}وجه تضمین
لازم:
{{tradeOptionStaticData.v_t_l}}
حداقل وجه
تضمین:
{{tradeOptionStaticData.h_v_t}}سقف وثیقه قابل
دریافت از مشتری:
{{tradeOptionStaticData.s_v_gh}}
قیمت پایانی :{{optionData.gtr_p}}  {{optionData.gtr_a}}دفعات معامله :{{optionData.dm}}
بازه تغییر :
{{optionData.bt_u}}
{{optionData.bt_d}}
حجم معاملات :{{optionData.hm}}
آغازین :{{optionData.ag}}ارزش معاملات :{{optionData.am}}
روز قبل :{{optionData.rg}}قیمت اعمال:{{optionStaticData.qeyemal}}
روزهای باقی مانده
تا سررسید:
{{optionStaticData.rb}}روزمشخصات اوراق
محدودیت‌های معاملاتی
حداقل حجم هر سفارش (ورقه):{{optionStaticData.hhhs}}حداقل تغییر قیمت هر سفارش (ریال):{{optionStaticData.htghey}}
حداکثر حجم هر سفارش (ورقه):{{optionStaticData.hxhhs}}سقف خرید هر شخص حقیقی (ورقه):{{optionStaticData.skh}}
مضارب هر سفارش (واحد):{{optionStaticData.mazhs}}سقف خرید هر شخص حقوقی (ورقه):{{optionStaticData.skhHogh}}

نسبت خریدار به فروشنده

 • {{cashData.kh_p}}%
 •  
 • خریدار
 •  - 
 • {{cashData.f_p}}%
 •  
 • فروشنده
مشخصات اوراق
تاریخ شروع : {{optionStaticData.t_s}}کل حجم عرضه (ورقه):{{optionStaticData.kha}}
تاریخ پایان : {{optionStaticData.t_p}}کارگزار عرضه کننده : {{optionStaticData.kak}}
تاریخ اعمال : {{optionStaticData.t_e}}حداقل حجم عرضه روزانه (ورقه):{{optionStaticData.hha}}
عرضه کننده : {{optionStaticData.ash}}
شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال: {{optionStaticData.shtt}}
مشخصات اوراق
شماره اطلاعیه در سایت بورس :{{debtStaticData.she}}نرخ اوراق :{{debtStaticData.no}}تاریخ انتشار : {{debtStaticData.t_e}}
مواعد پرداخت سود (ماه) :{{debtStaticData.mps}}تعداد اوراق منتشره :{{debtStaticData.tom}}تاریخ سررسید : {{debtStaticData.t_s}}
قیمت اسمی (میلیون ریال) :{{debtStaticData.ghe}}مدت اوراق (سال) :{{debtStaticData.mo}}ناشر : {{debtStaticData.n}}
تاریخ اطلاعیه در سایت بورس: {{debtStaticData.t_ed}}بازارگردان : {{debtStaticData.bg}}
تقاضا
YTM (%)قیمتتعدادحجم
{{YTM.bid[$index]}}{{bidRow.val[0]}}{{bidRow.val[1]}}{{bidRow.val[2]}}
عرضه
YTM (%)قیمتتعدادحجم
{{YTM.ask[$index]}}{{askRow.val[0]}}{{askRow.val[1]}}{{askRow.val[2]}}
YTM
قیمت پذیره نویسی{{debtStaticData.gh_p}}قیمت پایانی{{cashData.ghp.v}}آخرین معامله{{headerDynamicInfo.lastTrade}}
{{debtYTM.pazir}}{{debtYTM.ghp}}{{debtYTM.akhm}}
 • نمودار تغییر قیمت
 • بازه :
 • 1 هفته
 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
 • همه
اوراق همگروهنمادهای زیر گروه هم ماهشرکت های همگروهنمادهای همگروه
نامفارسی نماد آتیاوراق (نماد)فارسی نماد اختیار معاملهشرکت (نماد)تاریخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانی (ر)آخرین قیمت (ر)تغییر قیمت (ر)درصد تغییرارزش بازار (م ر)موقعیت های باز
{{company.n}}({{company.s}}){{number}}
{{nazerMsgItem[0]}}

{{nazerMsgItem[1]}}

{{nazerMsgItem[2]}}

تاریخ: {{shareHolderDate}}

نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهمتغییرنمودار
{{SHItem.n}}{{SHItem.ts}}{{SHItem.ds}}{{SHItem.t}}
{{codalItem.w}}
ادامه
ردیفوضعیتتاریخ اعمال وضعیتدلایل
{{$index + 1}}{{record.status}}{{record.tarix}}
 • {{reason}}

تعداد سهام قابل تحویل فیزیکی هر ناشر موجود در سبد پایه به ازای هر قرارداد

(براساس اطلاعات بازار در تاریخ انتشار اطلاعیه ی آغاز دوره معاملاتی)

{{sabadimg.n}}
ردیفنمادتعداد سهام قابل تحویل فیزیکی هر ناشر
درون سبد پایه به ازای هر قرارداد
{{$index + 1}}{{row.s}}{{row.cnt}}

سبد مرجع آتی

ردیفنمادتعداد سهام هر ناشر
درون سبد مرجع
قیمت پایانی سهام هر ناشر
درون سبد مرجع (ریال)
ارزش بازار سهام هر ناشر
درون سبد مرجع (ریال)
{{$index + 1}}{{row.s}}{{row.issueRef}}{{row.cp}}{{row.cap}}
ارزش بازار سبد مرجع (ریال){{refsabadatiArr.total}}

{{file.n}}

سهامداران - نمودار{{shInfo.current_name}}

X

موردی یافت نشد !