کمیته حسابرسی هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران ومدیریت حسابرسی داخلی ازسال 1387 تاکنون، با تدوین منشورکمیته حسابرسی، نظام نامه حسابرسی داخلی، آیئن نامه دبیرخانه کمیته و بازنگری درآئین نامه نظام راهبری شرکتی آغاز به فعالیت کرد. تیم حسابرسی داخلی با نظارت این کمیته تمام تلاش خود را درجهت ارتقای نظام راهبری شرکتی به نفع تمامی ذی نفعان بازار سرمایه صرف خواهد نمود و با ارائه این مطالب درسایت بورس به دنبال انتقال این تجارب به کلیه ناشران، دانشجویان، اساتید، همکاران وصاحب نظران می باشد تا ازاین طریق موجبات استقرارو یا ارتقای نظام راهبری شرکتی و حسابرسی داخلی نوین را فراهم آورند.