توقف بروزرسانی !

برای فعال شدن صفحه، موس خود را حرکت دهید.

 | 

  • آخرین معامله :
قیمت پایانی : دفعات معامله :
بازه تغییر :
حجم معاملات :
آغازین :ارزش معاملات :
روز قبل :تاثیر در شاخص :
: EPS
مقدارسال مالیانتشار
حجم مبنا :
: P/Eتعداد سهام :
بازه مجاز : - ارزش بازار :
52 هفته :
فروش حقیقی :   %خرید حقیقی :   %
فروش حقوقی :   %خرید حقوقی :   %
قیمت تسویه روزانه :دفعات معامله :
بازه تغییر :
حجم معاملات :
آغازین :ارزش معاملات :
روز قبل :اندازه قرارداد :
بازه مجاز : - 
روزهای باقی مانده تا سررسید :روزتعداد موقعیت های باز :
قیمت پایانی :دفعات معامله :
بازه تغییر :
حجم معاملات :
آغازین :ارزش معاملات :
روز قبل :
مشخصات قرارداد
تاریخ شروع قرارداد :  -سقف سفارش :-سقف موقعیت های تعهدی بازار :-
تاریخ پایان قرارداد :  -حداقل وجه تضمین :-سقف موقعیت های باز مشتری :-
تاریخ اعمال :  -وجه تضمین اولیه :-سقف موقعیت های باز کارگزار :-
مشخصات اوراق
تاریخ شروع :  -کل حجم عرضه :-عرضه کننده :-
تاریخ پایان :  -حداقل حجم عرضه روزانه :-کارگزار عرضه کننده :-
تاریخ اعمال :  -سقف خرید :-
شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال:
مشخصات اوراق
شماره اطلاعیه در سایت بورس :-نرخ اوراق :-تاریخ انتشار :  -
مواعد پرداخت سود (ماه) :-تعداد اوراق منتشره :-تاریخ سررسید :  -
قیمت اسمی (میلیون ریال) :-مدت اوراق (سال) :-ناشر :  -
تاریخ اطلاعیه در سایت بورس:  -بازارگردان : -
تقاضا
قیمت
تعدادحجم
عرضه
قیمتتعدادحجم
اطلاعیه های کدال
  • نمودار تغییر قیمت
  • بازه :
  • 1 هفته
  • 1 ماه
  • 3 ماه
  • 6 ماه
  • 1 سال
  • همه
شرکت های همگروه
نام شرکت (نماد)تاریخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر)P/Eنمودار (یک ماه)
ادامه